Regulamin

1. WSTĘP

Rgulamin opisuje, w jaki sposób regulowane są zasady korzystania z witryny – www.reklama.pct24.pl. Witryna może mieć także inne subdomeny, które będą stanowić jej integralną część. Na przykład subdomeny centrum pomocy: https://pomoc.pct24.pl; składania zamówienia: https://cart.pct24.pl; bloga https://reklama.pct24.pl/blog; platformy: https://app.pct24.pl itp.

Przeczytaj uważnie poniższe zasady, aby zrozumieć naszą politykę dotyczącą korzystania z funkcji i usług dostępnych w Witrynie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Poinformujemy Cię z wyprzedzeniem o zmianach w Regulaminie, korzystając z dostępnych środków komunikacji (na przykład wbudowanego powiadomienia lub e-maila).

2. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nasza polityka prywatności jest dostępna na osobnej stronie (http://reklama.pct24.pl/polityka-prywatnosci.html). Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy informacje, które mogą Cię zidentyfikować. Korzystając z Witryny, potwierdzasz, że przetwarzanie tych informacji zostanie przeprowadzone zgodnie z Polityką prywatności.

3. USŁUGI, PŁATNOŚCI, REZYGNACJA

Usługi zamawiane za pomocę serwisu zawarte są pomiędzy Usługodawcą: ROZWOJOWI.COM Paweł Kępa, z siedzibą w ul. Brzozowa 1, 64-735 Miały, NIP: 763-196-85-71 a Użytkownikiem, zwanym też Usługobiorcą.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie stałych usług dla Usługobiorcy w postaci emisji banera reklamowego na portalu PCT24.pl. Usługi o których mowa będą dalej zwane usługą.

Emisja banera odbywa się przez 30 dni (w przypadku płatności miesięcznej) lub przez 365 dni (w przypadku płatności za rok z góry). Dokładny termin emisji ustalany jest obustronnie po złożeniu zamówienia.

W ramach usług w pakiecie Mały baner, Usługobiorca ma prawo umieścić reklamę w postaci banera o rozmiarze 360x200 pikseli. W przypadku pakietów Duży baner i Mega baner rozmiar banera może być dowolny. Jeśli Usługobiorca nie posiada własnego banera reklamowego, Usługodawca wykona go w ramach zamówionej usługi.

Usługi będą wykonywane przez czas nieokreślony.

W przypadku rażących uchybień lub naruszeń umowa może zostać zerwana ze skutkiem natychmiastowym przez każdą ze stron.

Za wykonane usługi Usługodawca będzie otrzymywał comiesięczne wynagrodzenie w wysokości 55 zł netto (+23% VAT), w przypadku wyboru pakietu Mały baner, 195 z netto (+23% VAT) w przypadku wyboru pakietu Duży Baner, 495 z netto (+23% VAT) w przypadku wyboru pakietu Mega Baner. W przypadku płatności za rok z góry wynagrodzenie wynosi 555 zł netto (+23% VAT), w przypadku wyboru pakietu Mały baner, 1845 z netto (+23% VAT) w przypadku wyboru pakietu Duży Baner, 4395 z netto (+23% VAT) w przypadku wyboru pakietu Mega Baner. Usługobiorca może otrzymać za wykonanie usługi fakturę VAT lub paragon (do wyboru).

Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi, działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są solidarnie odpowiedzialni z osobami, które reprezentują wobec PCT24.pl za regulowanie należności, wynikających z przyjętych zleceń reklamowych

Obowiązek naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych PCT24.pl w związku z treścią lub formą banerów reklamowych (wraz z kosztami procesowymi oraz innymi uzasadnionymi kosztami poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich) spoczywa na Usługobiorcy.

PCT24.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania emitowanych reklam słowami: "reklama", "sponsor serwisu", "promocja", itp.

Wysokość wszystkich opłat publikowana jest także na odpowiednich stronach w Witrynie. Usługodawca może, według własnego uznania, w dowolnym momencie zmienić opłaty z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.

Wynagrodzenie opłacane jest z góry.

Za usługi wynikające spoza ustalonego zakresu będą podlegały osobnej wycenie i zamówieniu.

W żadnych okolicznościach nie przysługują zwroty za częściowe wykorzystanie usługi, w tym za niewykorzystany czas na abonament. Promocje, uaktualnienia i zmiany w istniejących planach nie podlegają zwrotowi. Usługobiorca jest odpowiedzialny za wykorzystanie usługi po dokonaniu płatności.

Wszelkie płatności regulowane są w sposób wybrany przez Usługobiorcę. Do dyspozycji są: płatności online (e-przelew), zapłata kartą płatniczą, płatność przez platformę PayPal oraz przelew na konto: ROZWOJOWI.COM Paweł Kępa ul. Brzozowa 1, 64-735 Miały, BRE Bank S.A. (mBank) 68 1140 2004 0000 3402 7047 0736.

Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

Usługobiorca zobowiązuje się dostarczać komplet materiałów niezbędnych do wykonania bieżących zadań usługi. Materiały będą przekazywane każdorazowo poprzez wysyłkę na adres email: reklama@pct24.pl lub za pomocą dedykowanego formularza.

W przypadku braku materiałów, Usługodawca w ramach usługi może wykorzystać też darmowe zdjęcia.

Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystane do wykonania usługi materiały jakie dostarczył. Dotyczy to przede wszystkim logotypów firm, zdjęć produktów, tekstów i innych elementów objętych prawem autorskim właścicieli.

Usługodawca nie wypłaca Usługobiorcy żadnego odszkodowania w związku z korzystaniem z materiałów, do których nie miał prawa.

W przypadku płatności za rok z góry (pakiet Duży baner i pakiet Mega baner), Usługodawca zobowiązuje się do wprowadzenia każdej zgłoszonej aktualizacji banera reklamowego, w nielimitowanej liczbie, w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych. O ewentualnych opóźnieniach powinien poinformować Usługobiorcę z wyprzedzeniem.

Usługę lub jej etap uznaje się za wykonaną jeśli w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia zakończenia prac przez usługodawcę, usługobiorca nie zgłosi żadnych uwag w formie elektronicznej (wiadomość email na adres e-mail podany w zamówieniu).

Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę i potwierdza odbiór faktury w formie elektronicznej bez podpisu i pieczęci usługodawcy. Faktura zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adres Usługobiorcy podany w trakcie zamówienia usługi.

Usługodawca ma prawo do ekspozycji przedmiotu umowy w celu własnej promocji.

Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dn. 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U.nr.133 poz.833 z późn. Zmianami). Przekazane dane posłużą Wykonawcy jedynie do celów rozliczeniowych (wystawienie faktury VAT).

Usługobiorca raz w miesiącu otrzyma raport z wykonania usługi emisji reklamy, na podany podczas zamówienia adres e-mail.

Usługobiorca może dokonać zwrotu zamówionej usługi w ciągu 14 dni od dnia zakupu.

Reklamacje dotyczące usług i funkcjonowania platformy należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: reklama@pct24.pl. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.

Zakazuje się korzystać z Usług i Witryny w celach niezgodnych z prawem, niemoralnych lub nieodpowiednich.

Zmiany zamówienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Sprawy nieuregulowane niniejszą umową reguluje kodeks cywilny i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie spory wynikające z przedmiotu zamówienia będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron w dowolnym momencie.

4. SKARGI

Usługodawca jest zobowiązany do rozpatrywania wszelkich skarg dotyczących Regulaminu. Jeśli Usługobiorca chce złożyć skargę dotyczącą warunków lub praktyk w odniesieniu do swoich danych osobowych, powinien skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem reklama@pct24.pl.

Usługodawca zobowiązuje się odpowiedzieć na skargę jak najszybciej, ale nie później niż w ciągu 30 dni. Zgodnie z obowiązującym prawem w niektórych przypadkach ten okres może zostać przedłużony.

5. KONTAKT

Uwagi lub pytania dotyczące regulaminu, polityki prywatności, usług, płatności, strony internetowej itd. można wysyłać pod adres reklama@pct24.pl lub telefonicznie pod numerem +48 664 024 559 lub +48 608 144 544.

Powyższy regulamin obowiązuje od 15 czerwca 2021 r.